Swoim zachowaniem w wyborach uczynili z socjaldemokraty Stephana Weila roze?mian? trzeci? parti?, która by?a w stanie stworzy? koalicj? z rosn?cymi Zielonymi – maj?c zaledwie jeden g?os w parlamencie.

May 20, 2020 9:11 am Published by

Swoim zachowaniem w wyborach uczynili z socjaldemokraty Stephana Weila roze?mian? trzeci? parti?, która by?a w stanie stworzy? koalicj? z rosn?cymi Zielonymi – maj?c zaledwie jeden g?os w parlamencie.

W tym samym roku Christian Lindner zaj?? jego miejsce i wywróci? FDP na lew? stron?. Pod has?em „Pomy?lmy nowo??” FDP odwa?y?a si? rozpocz?? nowy pocz?tek, szczególnie w publicznym wyst?pieniu. Ale „minie troch? czasu, zanim FDP otrzyma substancj?, któr? mia?a za czasów Scheela” – mówi m??czyzna w skórzanej kurtce i srebrnych kolczykach na stoisku FDP, odnosz?c si? do by?ego ministra spraw zagranicznych i prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w latach 70. Burkert widzi to troch? inaczej. Przede wszystkim by? nowy program, a dopiero potem pracowali nad obrazem. „Nikt nie powinien mówi?„ g?osuj? na FDP, poniewa? znale?li tak dobrego fotografa dla Lindnera ”.

Nie mo?na sprzedawa? z?ego produktu z dobrymi zdj?ciami ”- mówi 38-latek.„ Mamy silnego prezesa federalnego, wi?c oczywi?cie ?wiadomie wysy?amy z nim plakaty. Po prostu ma o 20 procent wi?cej energii i umiej?tno?ci j?zykowych. „Pustynne obelgi s? w wi?kszo?ci nieobecne w lokalu wyborczym. Starsza kobieta robi lekcewa??ce gesty, gdy Burkert do niej mówi.„ Absolutnie nie! ”, Mówi. M??czyzna walczy z ulotk? mówi?c:„ Nie, ostro Kapitalistyczne gówno ”.

Pó?niej jeden z dzia?aczy FDP zg?osi na Facebooku, ?e m?ody cz?owiek powiedzia? „Odpierdol si? z Kreuzbergu”. Wi?kszo?? przechodniów pozostaje przyjazna. Wielu odrzuca je z u?miechem lub nawet nie reaguje na próby Burkerta i jego partyjnych kolegów. Od czasu do czasu ludzie zatrzymuj? si? i rozmawiaj? z dzia?aczami. M?oda para pyta o polityk? edukacyjn?, m??czyzna chce manifestu wyborczego, jasne ksi??eczki to jedne z nielicznych materia?ów reklamowych, których Lindner nie pokazuje.

S? te? drewniane ?y?eczki, naklejki i g?bki kuchenne z napisem „Lepsze ni? p?yn do zmi?kczania tkanin”. I balony FDP. Rodziny lub grupy dzieci zatrzymuj? si? na bie??co i otrzymuj? balon – skuteczny no?nik reklamy, bo niebiesko-?ó?te balony na ca?ej po?udniowej gwie?dzie szybko odbijaj? si? nad g?owami dzieci. Oprócz Lindnera w Kreuzbergu jest jeszcze jedna twarz FDP: czo?owy kandydat Athanasia Rousiamani-Goldthau, cz?onkini partii od 24 lat i przekonany Kreuzberger.

Rodowity Grek z?o?y? wniosek o nadanie obywatelstwa w wyborach i od czerwca jest obywatelem Niemiec. Mówi, ?e jej pochodzenie nie stanowi problemu dla wyborców. Reakcja ludno?ci by?a „bardzo pozytywna”. Otrzyma?a wiele zach?ty i wsparcia przez e-mail. „To wymagaj?cy okr?g wyborczy.

Tutejsi ludzie s? wykszta?ceni, wielu to imigranci drugiego lub trzeciego pokolenia. “Dobrze radzi sobie z konkursem Zielonych i dogaduje si? z ich kandydatem Cananem Bayramem. Nie ma szans na mandat, bo nie ma miejsca na li?cie. Carl Philipp Burkert i Athanasia Rousiamani-Goldthau walcz? o g?osy w Kreuzbergu. W mi?dzyczasie Rousiamani-Goldthau rozmawia z m??czyzn?, który przepycha swój rower w m?awce. Chce odda? CDU swój pierwszy g?os, “poniewa? nie ma to sensu w przypadku FDP.

Z drugiej strony bardzo ci? lubi? ”- dodaje. Rozmowa jest lu?na, wszyscy si? ?miej? i ?artuj?. Chodzi o obelgi na ulicy, w elektoracie io tym, jak„ duzi ”wszystko z?agodzili.„ Zieloni opowiadali si? za ekologi? dla mnie zawsze sympatyczny, ale cz?sto te? naiwny “- m??czyzna zwraca si? do rywalizacji mi?dzy FDP a Zielonymi. Rousiamani-Goldthau kiwa g?ow? i wyja?nia krótko, ?e FDP przywi?zuje równie? du?? wag? do ?rodowiska. Kiedy si? ?egna, cz?owiek wydaje si? przekonany.” Mój Dostaniesz g?os – mówi – tak my?l?.

Chodzi te? o okr?g wyborczy. ”W 2013 roku FDP musia?a walczy? z masow? emigracj? elektoratu. Wed?ug bada? instytutu bada? wyborczych Infratest Dimap prawie 3,8 mln wyborców odwróci?o si? od FDP cztery lata temu. Wi?kszo?? z nich straci?a g?osy na rzecz CDU, ale tak?e AfD, przyci?gn??y du?? liczb? wyborców, a po nieudanych wyborach parlamentarnych FDP straci?a wi?cej wyborców.

Jednak wed?ug Athanasia Rousiamani-Goldthau popularno?? nawet wzros?a w Kreuzbergu. „Dostali?my du?e poparcie. Ludzie mówili, ?e FDP powinna pozosta? lub wzmocni? si?” – wspomina. Libera?owie te? tego potrzebowali. Poniewa? przegrali w wyborach federalnych w 2013 roku, mi?dzy innymi dlatego, ?e zbytnio polegali na drugim g?osowaniu i mniej przedstawiali swoje tre?ci.

Zamiast wi?c pokaza?, co partia chcia?aby zmieni? w Niemczech, FDP propagowa?a, ?e ??drugi g?os na ni? mo?e uratowa? naród przed czerwono-czerwono-zielonymi. Innym problemem by?o to, ?e ich czo?owi kandydaci – w tym Rainer Brüderle, Philipp Rösler i Guido Westerwelle – nie zostali dobrze przyj?ci, a staruszek z siwym w?sem i czapk? z daszkiem równie? zasugerowa? powstanie FDP. „Wybra?bym was od razu, gdyby?cie pojawiali si? cz??ciej” – wyja?nia. Nale?y zwróci? wi?ksz? uwag? na niezdecydowanych i nieg?osuj?cych.https://yourpillstore.com/pl/flex-optima/ Najwy?szy kandydat wyja?nia mu, ?e regularnie stoj? na gwie?dzie po?udniowej i w?a?nie to robi?.

Po d?ugiej rozmowie starzec og?osi?, ?e zag?osuje na FDP „je?li zlikwidujesz lewic?!”. Nied?ugo potem Burkert i Rousiamani-Goldthau demontuj? trybun?. Wierz?, ?e dzi? co? osi?gn?li. To, z kim mog?aby powsta? koalicja, ma drugorz?dne znaczenie. Przede wszystkim chcesz wygra? wybory. Dzieci wci?? chodz? z balonami FDP na Südstern. ?ród?o: ntv.de „Czy Stephan Weil (po lewej) zostanie premierem, czy b?dzie to Bernd Althusmann? (Zdj?cie: imago / localpic) W Hanowerze mo?e by? d?ugi wieczór wyborczy.

SPD i CDU tocz? rywalizacj? mi?dzy sob?. Na stole jest kilka opcji koalicyjnych. ?aden z nich nie cieszy si? jednak tak du?? popularno?ci? w?ród klasy politycznej – na CDU wieczorem 20 stycznia 2013 r. Widzieli do?? d?ugie twarze, partia straci?a w wyborach stanowych a? 6,5 proc. W porównaniu z 2008 r.

M?oda nadzieja, David McAllister, otrzyma? zaledwie dwa i pó? roku na stanowisko premiera. Chocia? chadecy pozostali najsilniejsz? si?? w hanowerskim parlamencie z 36% udzia?em, musieli by? w opozycji, poniewa? FDP k?usowa?a na ich polach. Libera?owie, którzy byli w stanie swobodnego upadku ze swoim nieszcz?snym przewodnicz?cym Philippem Röslerem, otrzymali wiele g?osów po?yczkowych od czarnego obozu i uzyskali sensacyjny jak na ten czas 9,9 procent. Chrze?cija?sko-liberalna koalicja McAllistera zosta?a ledwie pokonana.

Zwolennicy CDU, którzy przeszli do FDP, bardzo si? przeliczyli. Swoim zachowaniem w wyborach uczynili z socjaldemokraty Stephana Weila roze?mian? trzeci? parti?, która by?a w stanie stworzy? koalicj? z rosn?c? liczb? Zielonych – maj?c tylko jeden g?os w parlamencie. Za ciasno, ?eby wytrzyma? ca?? kadencj?. To renegat Zielonych Pose? Elke Twesten zada? ?miertelny cios czerwono-zielonej koalicji i nieco wcze?niej zmusi? Doln? Saksoni? do urn wyborczych. CDU Althusmanna straci?o wyra?n? przewag?. (Fot. Dpa) Wi?kszo?? polityczna na drugim miejscu pod wzgl?dem powierzchni Niemieckie landy zapewne dadz? wiele powodów do raportów i analiz nawet po niedzielnych wyborach landowych.

Jest wi?c ca?kiem mo?liwe, ?e partia wyborcza CDU znowu nie b?dzie klimatyczna i ?e nie pretendent Bernd Althusmann, ale premier Weil, który zosta? skre?lony kilka tygodni temu, pojawi si? przed kamerami z wielkim u?miechem. SPD i CDU wypowiadaj? si? w ankietach instytut badawczy Insa uwa?a nawet socjaldemokratów (33 do 32 procent) nieco dalej, podobnie jak grupa badawcza Wahlen (34,5 do 33). Gdyby tak si? sta?o, by?oby to niew?tpliwie katastrof? dla Zwi?zku Dolnej Saksonii, który nadal traci?by w porównaniu z wyborami krajowymi w 2013 roku, mimo idealnej pozycji wyj?ciowej. Na pocz?tku wrze?nia chadecy zanotowali wyra?n? przewag? si?gaj?c? nawet 8 punktów procentowych. Ma?o kto da? kurki zwyci?stwu wyborczemu Weila i SPD, rzadko zdarza si?, ?e nastrój przemian znika tak szybko, a frontman w kampanii wyborczej traci dobr? przewag?.

Gdyby do tego dosz?o, Althusmann widzia?by si? w dobrym towarzystwie, poniewa? liderka jego partii Angela Merkel czu?a to samo w wyborach federalnych w 2005 roku. W tym czasie Unia osi?gn??a w ankietach znacznie ponad 40 procent, a nast?pnie wyprzedzi?a SPD ze swoim najlepszym kandydatem Gerhardem Schröderem (34,2 procent) z 35,2 procentami. Koniec jest znany – powsta?a wielka koalicja pod przywództwem Merkel, która prawdopodobnie b?dzie istnie? w Dolnej Saksonii tylko wtedy, gdy nie b?dzie innej drogi. „Nastroje w?ród cz?onków mojej partii odno?nie ewentualnej wspó?pracy z CDU s? bardzo negatywne” – powiedzia? Weil.

Podczas kampanii wyborczej sta?o si? jasne, ?e relacje mi?dzy Morzem Pó?nocnym a Harzem s? napi?te. W telewizyjnym pojedynku czo?owi kandydaci nic sobie nie dali. (Fot. Imago / localpic) Czo?owy kandydat CDU bardzo si? stara? w kwestiach bezpiecze?stwa wewn?trznego, Volkswagena i edukacji Bo w telewizyjnym pojedynku wciska? si? w róg. Premier zosta? „przeci?gni?ty przez ring” przez zarz?d VW, Althusmann zatruli? si? deklaracj? rz?du Weila w sprawie emisji, któr? dano odpowiedzialnym za grup? do sprawdzenia. Weil próbowa? trafi? Althusmanna swoj? w?asn? broni?, zwracaj?c uwag? z góry: „My?l?, ?e naprawd? nie masz poj?cia, o czym mówisz. Nie wini? ci? te? za to, nie jest to ?atwe do zrozumienia”. Szef rz?du odrzuci? równie? oskar?enie Althusmanna, ?e ??Dolna Saksonia sta?a si? „krajem dobrego samopoczucia” dla islamistów. Weil odpar?, ?e Dolna Saksonia by?a pierwszym krajem, który usun?? gro?by islamistów, ponadto CDU i SPD s? daleko od siebie pod wzgl?dem polityki edukacyjnej.

Podczas gdy Althusmann apeluje o „piln? chwil? wytchnienia” na temat szkó? specjalnych, w których dzieci niepe?nosprawne i pe?nosprawne powinny uczy? si? razem, Weil chce to dalej rozwija?. Gdziekolwiek spojrzysz: jest czerwono-czarny sprzeciw w wa?nych sprawach. Socjaldemokraci i chadecy zgadzaj? si? w jednej kwestii: nie chc? rz?dzi? razem Problemy z FDP: Anja Piel. (Fot. Dpa) Niemniej jednak po wyborach stanowych prawdopodobnie konieczna b?dzie nowa konstelacja rz?du. W obecnej sytuacji SPD i Zieloni nie osi?gn? wspólnej wi?kszo?ci, poniewa? mniejszy partner koalicyjny nie mo?e utrzyma? swoich 13,7 proc. Od 2013 r., Ale zmierza w kierunku jednocyfrowego przedzia?u procentowego. AfD – w sonda?ach od 7 do 8 proc. – prawdopodobnie po raz pierwszy wejdzie do parlamentu.

Weil móg?by rz?dzi? koalicj? sygnalizacyjn? sk?adaj?c? si? z SPD, FDP i Zielonych. Ponadto mo?liwy by?by równie? jamajski sojusz CDU, FDP i Zielonych pod przywództwem Althusmanna – równolegle do poszukiwa? w rz?dzie federalnym – obecnie nie ma wi?kszo?ci dla sojuszu czerwono-czerwono-zielonego. Bo kto niedawno og?osi? na ?amach „Spiegla”, ?e nie cierpi na „wy??czno??”, chce utrzyma? kontrol? nad pa?stwem przez t?tni?cego ?yciem deputowanego Bundestagu Diether Dehma, który wed?ug sonda?y omija pi?cioprocentow? przeszkod?, jak najdalej od parlamentu . Na premiera nie naciska berli?ski Dom Willy’ego Brandta. Szef federalny SPD, Martin Schulz, nie chce ?adnych przepisów dla towarzyszy z Dolnej Saksonii. „O koalicjach w krajach zwi?zkowych decyduje si? lokalnie, a nie w Berlinie” – powiedzia? Nordwest-Zeitung. Stefan Birkner nie chce sygnalizacji ?wietlnej.

Obecnie nie przepada za Jamajk? (fot. Dpa) Sygnalizacja ?wietlna czy Jamajka? Zarówno Weil, jak i Althusmann stoj? przed niezwykle skomplikowanymi rozmowami koalicyjnymi. Zielonym bardzo trudno jest po??czy? si?y z FDP, która wed?ug bada? zajmuje trzecie miejsce z 10 proc. Jej czo?owa kandydatka, Anja Piel, widzi du?e ró?nice z libera?ami w zakresie promocji lokalnego transportu publicznego i transformacji energetycznej. Podczas kampanii wyborczej czo?owy kandydat FDP Stefan Birkner odrzuci? koalicj? na ?wiat?ach.

Opowiada si? za rozbudow? autostrad 20 i 39 – to bardzo du?a ropucha, któr? Zieloni musieliby po?kn??. Jamajka równie? jest obecnie pod z?? gwiazd?. Ani FDP, ani CDU tak naprawd? nie mog? zaprzyja?ni? si? z tym sojuszem, a je?li fronty pozostan? zahartowane, do gry wejdzie zapewne siedziba partii berli?skiej.

Kanclerz Merkel chce pokoju we w?asnym sklepie zwi?zkowym przed czarno-?ó?to-zielonymi wst?pnymi negocjacjami. Ponadto Dolna Saksonia ma du?e znaczenie w Radzie Federalnej z sze?cioma g?osami. A dla Schulza chodzi o jego polityczne przetrwanie. Je?li Dolna Saksonia upadnie, to – cho? s? to tylko jedne wybory stanowe – nie straci aureoli wiecznego przegranego. Konfliktowy klimat w Dolnej Saksonii ma jedn? zalet?: je?li wierzy? sonda?om, wyborcy pozostaj? w du?ej mierze lojalni wobec obu g?ównych partii. Ani SPD, ani CDU nie musz? obawia? si? tak wielkich strat, jak w rz?dzie czy w innych krajach zwi?zkowych.

Fakt ten gwarantuje równie?, ?e wieczór wyborczy w Hanowerze jest naprawd? ekscytuj?cy. Ale faktem jest te?, ?e b?d? d?ugie twarze. Pytanie tylko, czy uda? si? do obozu czerwonego czy czarnego. ?ród?o: ntv.de „Federalny Minister Gospodarki Philipp Rösler zaapelowa? do m?odych ludzi z po?udniowoeuropejskich krajów dotkni?tych kryzysem, aby odbyli szkolenie zawodowe w Niemczech.„ Przyjed? do Niemiec! ”, Powiedzia? w Rozmowa z „Welt am Sonntag”. W gospodarce niemieckiej s? dziesi?tki tysi?cy wolnych miejsc na praktyk?. Dla absolwentów z pewno?ci? nie jest to ?atwa decyzja wyjecha? do obcego kraju na co najmniej trzy lata. “Ale drzwi dla m?odych Europejczyków z po?udnia s? otwarte, s? mile widziane.

Musimy jasno powiedzie?, ?e maj? perspektyw? pozostania wykwalifikowanymi pracownikami – nawet z podwójnym obywatelstwem. ”Podczas gdy bezrobocie w?ród m?odzie?y jest niezwykle wysokie w niektórych krajach UE, niektóre niemieckie firmy poszukuj? praktykantów. Na szczycie w Brukseli szefowie pa?stw i rz?dów UE w?a?nie wydali gwarancj? pracy dla m?odych ludzi i przekazali sze?? miliardów euro na lata 2014 i 2015. To wa?ny wk?ad w walk? z bezrobociem w?ród m?odzie?y. “powiedzia? Rösler.” Bardziej decyduj?ce od programów zatrudnienia s? reformy strukturalne w poszczególnych krajach.

Tylko dzi?ki reformom rynku pracy i wi?kszej elastyczno?ci mo?emy na d?u?sz? met? wyeliminowa? bezrobocie w?ród m?odzie?y. „?ród?o: ntv.de, AFP” Wiadomo?ci i informacje w skrócie.

Categorised in:

This post was written by admin

Comments are closed here.