Nh?ng bình lu?n ?i kèm v?i vi?c ông ???c b? nhi?m làm lãnh ??o ??ng không ph?i lúc nào c?ng tâng b?c ng??i cha c?a hai ??a tr?, ngay c? t? chính ??ng c?a ông.

July 19, 2020 9:47 am Published by

Nh?ng bình lu?n ?i kèm v?i vi?c ông ???c b? nhi?m làm lãnh ??o ??ng không ph?i lúc nào c?ng tâng b?c ng??i cha c?a hai ??a tr?, ngay c? t? chính ??ng c?a ông.

?ã ch?n. Nh?ng bình lu?n ?i kèm v?i vi?c ông ???c b? nhi?m làm lãnh ??o ??ng không ph?i lúc nào c?ng tâng b?c ng??i cha c?a hai ??a tr?, ngay c? t? chính ??ng c?a ông. Thông ?i?p là: anh ?y không ph?i là ng??i mang l?i tài ba, nh?ng ít nh?t là v?ng ch?c và m?i ng??i trong nhóm có th? s?ng v?i anh ?y.

T? tin vào cu?c s?ng c?a riêng mình

Cu?i cùng thì m?i chuy?n không ph?i nh? v?y. B?i vì Spindelegger, tr??c ?ây ???c bi?t ??n nh? m?t quý ông ??c bi?t l?ch s?, thân thi?n, nhanh chóng b?t ??u có m?t cu?c s?ng t? tin c?a riêng mình. Khi ch?n ??i chính ph? c?a mình, anh ?y ?ã không quan tâm ??n logic qu?c gia / gi?i ??u theo phong t?c VP, và dám th?c hi?n các cu?c h?n b?t th??ng ch?ng h?n nh?

S?p JVP Sebastian Kurz làm th? ký ti?u bang h?i nh?p

ho?c sau ?ó là mi?n phí

Sophie Karmasin trong vai B? tr??ng Gia ?ình

ho?c là.

Wolfgang Brandstetter làm B? tr??ng T? pháp

.

K? thù cho ??i s?ng chính tr?

Tuy nhiên, Spindelegger, ng??i ?ã t?ng ???c ?ào t?o v? các âm m?u chính tr? trong v?n phòng c?a ông ch? ÖAAB huy?n tho?i Robert Lichal, ?ã v??t qua ng??i ??ng ??u này ho?c l?n khác và do ?ó t?o ra k? thù cho cu?c s?ng chính tr? – ví d? nh? khi anh ta th? vi?c b? tr??ng tài chính Maria lúc b?y gi? trong m?t n? l?c ??u tiên (không thành công) Fekter ?ã tìm cách r?i kh?i ch?c v? ho?c khi, sau khi chính ph? cu?i cùng ???c thành l?p, ông th?m chí không mu?n giao cho các n??c ph??ng Tây m?t ch?c v? b? tr??ng. Tr? trêu thay, Andre Rupprecht, ng??i mà Spindelegger ph?i ch?p nh?n vào n?i các d??i áp l?c, hi?n là m?t trong nh?ng ?ng c? viên ???c yêu thích ?? k? nhi?m anh ta 1,5 n?m sau.

Phòng tài chính gò v?p

Tính toán sai l?m chính tr? l?n nh?t c?a Spindelegger, ?ánh giá th?p câu chuy?n c?a ng??i ti?n nhi?m Josef Pröll, là ông c?m th?y r?ng v?i t? cách là Phó Th? t??ng, ông ph?i n?m gi? b? ph?n tài chính quy?n l?c trong tay. Th?i gian mà b?n có th? ??t ???c thành công tr??c công chúng ? ?ây t?t nhiên ?ã qua. Các gói c?u tr? ngân hàng, các gói th?t l?ng bu?c b?ng, kêu g?i gi?m thu? – Spindelegger, ng??i th??ng không ???c t? v?n m?t cách t?i ?u, không th? thoát ra kh?i các cu?c ?i?u ??ng phòng th? và nghi binh, ch?ng h?n nh? các cu?c t?n công g?n ?ây nh?m vào b? tr??ng qu?c phòng vì các v?n ?? ngân sách quân ??i mà chính b? tr??ng tài chính ph?i ch?u trách nhi?m, ngày càng thi?u uy tín. Tâm tr?ng v?i ??i tác liên minh ngày càng b?ng giá.

“Liên ?oàn Trojan công nghi?p”

Nh?ng gi?ng nh? h?u h?t các ch? t?ch ÖVP tr??c anh ta, Spindelegger tình c? g?p ???c ng??i có quy?n l?c th?c s? trong ??ng, các ch? quy?n. Khi ngay c? các chính tr? gia n?i ti?ng thành công v? m?t s? l??ng, ch?ng h?n nh? Josef Pühringer c?a Th??ng Áo hay Markus Wallner c?a Vorarlberg, ph?i ??i m?t v?i các cu?c th?m dò ?m ??m ngay tr??c cu?c b?u c? ti?u bang c?a h?, ??ng liên bang th??ng b? ?? l?i và b?n ?? ch? t?ch c?a nó c?m th?y ?i?u ?ó.jointcure.club Vi?c ông ch? c? c?a ÖAAB làm ch?m vi?c gi?m thu? ?ã không di?n ra t?t ??p v?i các nhân viên. Câu nói c?a Ch? t?ch Phòng Lao ??ng Tyrolean Erwin Zangerl là huy?n tho?i: “Michael Spindelegger là m?t Trojan c?a Liên ?oàn các ngành công nghi?p Áo.”

Không nhi?u thành công

?ó c?ng là ng??i b?n cùng ??ng Zangerl, ng??i ch? yêu c?u Spindelegger t? ch?c m?t ngày tr??c ?ó. Hoàn toàn có th? là quá ?? ??i v?i ông ch? c? c?a ÖVP, ng??i v?a ph?i ch?u tang cha mình cách ?ây vài ngày, tr??c nh?ng cu?c t?n công quá khó kh?n này, ??c bi?t là trong nh?ng ngày khó kh?n này ??i v?i anh ta, và anh ta ?ã ném c?a hàng xu?ng ngay l?p t?c cho c? nhóm. Anh ?y không ?? l?i nhi?u phía sau v? m?t thành công. R?t cu?c, ÖVP ?ã giành v? trí ??u tiên trong cu?c b?u c? ? Liên minh Châu Âu m?c dù thua l? và tránh ???c m?t s? s?p ?? hoàn toàn trong cu?c b?u c? H?i ??ng Qu?c gia v?i anh là ?ng c? viên hàng ??u. Chi?n th?ng v? ??i nh?t c?a th?i ??i Spindelegger là chi?n th?ng trong cu?c tr?ng c?u dân ý c?a quân ??i liên bang.

Cái gì ti?p theo?

V?n còn ph?i xem Spindelegger ?ang h??ng ??n ?âu. Ti?n s? lu?t luôn làm vi?c chuyên nghi?p trong ti?u bang (Lower Austria) và chính tr?, ví d?: v?i t? cách là thành viên EU và H?i ??ng Qu?c gia. Ít nh?t thì cu?c s?ng gia ?ình bây gi? c?ng nên d? dàng h?n ??i v?i ng??i ch?i qu?n v?t có ?am mê. Cô Margit ?ã tr? l?i Tòa án Ki?m toán Châu Âu ? Luxembourg. B?n thân Michael Spindelegger bây gi? có th? h?i ti?c vì ?ã b? l? c? h?i vài tu?n tr??c ?? c? mình ??n Brussels v?i t? cách là ?y viên EU.

??c tin t?c mi?n phí trong 1 tháng ngay bây gi?! * * Bài ki?m tra t? ??ng k?t thúc.

Thêm v? ?i?u này ?

TIN T? M?NG

Giành ???c tai nghe không dây th?c s? t? JBL ngay bây gi?! (E-media.at)

Quy?n truy c?p m?i (yachtrevue.at)

8 lý do t?i sao ??c thân tuy?t v?i

Burger tôm cá h?i v?i s?t mayonnaise wasabi và d?a chu?t m?t ong (gusto.at)

Trong xu h??ng m?i: Shock-Down – n?n kinh t? có th? ch?u ??ng ???c bao lâu? (Trend.at)

35 b? phim v? gia ?ình hay nh?t ?? c??i và c?m th?y vui v? (tv-media.at)

E-Scooter ? Vienna: So sánh t?t c? các nhà cung c?p và giá c? n?m 2020 (autorevue.at)

Bình lu?n

??ng ký

K?t n?i v?i Facebook

Th? b?y, ngày 30 tháng 8 n?m 2014 9:33 sáng

Báo cáo

?áp l?i

Anh ?y ?ã hi?u theo ngh?a ?en, n?u b?n không mu?n tôi n?a, tôi ph?i ?i. C?ng s? phù h?p v?i m?t s? chính tr? gia khác, nh?ng vi?c dán gh? r?t ph? bi?n v?i chúng tôi và là th? duy nh?t mà nhi?u ??i di?n c?a chúng tôi hoàn toàn thành th?o.

brabus Thu., ngày 28 tháng 8 n?m 2014 18:48

Báo cáo

?áp l?i

Ít nh?t thì anh ta không ph?i là m?t keo dán gh? nh? nhi?u chính tr? gia khác. Và nh?ng ng??i b? b?t n?t b?i chính ng??i c?a h? thì t?t h?n.

carlos1958 Thu., ngày 28 tháng 8 n?m 2014 12:06 chi?u

Báo cáo

?áp l?i

JOSEF PRÖLL MUA TR? L?I NGÂN HÀNG VÀ NH?N V? TRÍ BAN GIÁM SÁT L?N T? RAIFFEISEN! TÔI S? NÓI NGAY BÂY GI?!

christian95 Th? T?, ngày 27 tháng 8 n?m 2014 8:02 chi?u

Báo cáo

?áp l?i

B?t c? khi nào Hypo c?n thêm t?, các b? tr??ng tài chính c?a ÖVP l?i ch?y tr?n kh?i chính tr??ng!

Laleidama Tue., ngày 26 tháng 8 n?m 2014 4:04 chi?u

Báo cáo

B?n có th? d?a vào Tyroleans

Elcordes Th? Ba, ngày 26 tháng 8 n?m 2014 4:45 chi?u

Báo cáo

??n Vollkläscha

??ng ký

K?t n?i v?i Facebook

Trang 1 c?a 1 ”

Thông báo r?ng ??ng Nhân dân Tr? (JVP) s? t? ch?c m?t cu?c h?p t?i

Quán bar th?i th??ng Vienna Schikaneder

mu?n gi?, gây ra m?t s? khu?y ??ng l?n tr??c. Do vi?c cung c?p m?t b?ng, quán bar ?ã g?p ph?i m?t c?n bão t?i t?, v?i tiêu ?? “Freiraum zurück!” M?t b?n demo l?n và s? ki?n ph?n ??i ?ã ???c g?i qua Facebook. Ch?: Không ai ??n.

S? ph?n khích m?t l?n n?a l?i l?n lên, ??c bi?t là trên m?ng xã h?i. M?t s? ki?n c?a ÖVP tr? ?ã ???c công b? t?i quán bar ?ình ?ám Schikaneder ? Margaretenstrasse c?a Vienna – tr??c s? ph?n ??i c?a nhi?u khách quen. Quán r??u, ???c g?i là cánh t?, b? ng??i dùng cáo bu?c, trong s? nh?ng th? khác, ?ã t? bi?n mình tr? thành m?t “? c?a chính tr? phân bi?t ch?ng t?c và tinh hoa” và “cung c?p không gian cho s? chuy?n ??i sang cánh h?u ? Áo”. Vì v?y, các bình lu?n trên Facebook.

Không có ng??i bi?u tình nào ???c nhìn th?y

D??i tiêu ?? “Freiraum zurück!”, M?t b?n demo ph?n ??i s? ki?n ?ã ???c g?i vào t?i th? Ba ngày hôm qua thông qua Facebook. 250 ng??i bi?u tình ?ã t? thông báo khi c?nh sát Viennese và 60 ng??i ?àn ông vào v? trí trên Margaretenstrasse. Nh?ng nó ???c cho là m?t bu?i t?i yên t?nh ??i v?i ngành hành pháp: không có m?t ng??i bi?u tình nào xu?t hi?n. Ch? m?t s? ng??i xem quay l?i h?i chuy?n gì ?ang x?y ra ? ?ây, theo báo cáo c?a “kurier.at”.

s? h?y b?

Vào lúc 18h30, nhà t? ch?c ?ã lùi l?i và h?y b?n demo trên Facebook. “Do áp l?c c?a c?nh sát và ?e d?a ph?t, r?i ro ??i v?i ng??i lãnh ??o cu?c h?p v?i t? cách là m?t cá nhân riêng t? là không còn ch?p nh?n ???c”, lý do. Cu?c bi?u tình ?ã không ???c c?nh sát ch?p thu?n tr??c do l?i chính th?c. Tuy nhiên, các nhà t? ch?c ?ã kêu g?i nó ??n cùng, ?ó là lý do t?i sao 60 quan ch?c c?ng có m?t ? ?ó.

??c tin t?c mi?n phí trong 1 tháng ngay bây gi?! * * Bài ki?m tra t? ??ng k?t thúc.

Thêm v? ?i?u này ?

TIN T? M?NG

Giành ???c tai nghe không dây th?c s? t? JBL ngay bây gi?! (E-media.at)

Quy?n truy c?p m?i (yachtrevue.at)

8 lý do t?i sao ??c thân tuy?t v?i

Burger tôm cá h?i v?i s?t mayonnaise wasabi và d?a chu?t m?t ong (gusto.at)

Trong xu h??ng m?i: Shock-Down – n?n kinh t? có th? ch?u ??ng ???c bao lâu? (Trend.at)

35 b? phim v? gia ?ình hay nh?t ?? c??i và c?m th?y vui v? (tv-media.at)

E-Scooter ? Vienna: So sánh t?t c? các nhà cung c?p và giá c? n?m 2020 (autorevue.at)

Trong nguyên nhân

“Ibiza Video”

hoàn l?i

?au nh?c

Tr?ng bày. Anh ta không cho r?ng có b?t k? tài li?u th?a hi?p nào khác ch?ng l?i anh ta.

Ông ch? c?a FPÖ Heinz-Christian Strache, ng??i ?ã t? ch?c sau khi “video Ibiza” xu?t hi?n, ?ã ?? ??n cáo bu?c ba ng??i lên công t? viên Vienna. Trong m?t tuyên b? v?i APA, ông mô t? h? là “nh?ng k? ??ng ph?m có th? có” trong vi?c t?o ra tài li?u. Strache không cho r?ng có b?t k? tài li?u nào có th? ?nh h??ng ??n anh ta n?a.

Strache nói v? trò ch?i t? t??ng chính tr?

Strache không ?? c?p ??n t?i danh nào mà qu?ng cáo ?? c?p ??n. “M?i chuy?n còn l?i ph?i do các c? quan ch?c n?ng ?i?u tra làm rõ.” Ông c?ng coi “có th? có s? tham gia c?a ng??i khác” là có th?. Ông ch? FPÖ ?ã t? ch?c ?? l?i cho vi?c “xu?t b?n các m?nh v? c?a m?t video ghi âm b?t h?p pháp và ???c t?o ra m?t cách bí m?t” gây ra “thi?t h?i l?n nh?t có th? có”, ngay c? khi ông nói: “T?t nhiên, tôi c?ng có m?t ph?n trách nhi?m v? vi?c này. B?i vì chính tôi ?ã tham gia vào Gài b?y ngay c? nh?ng ng??i l? khai thác và do ?ó tr? thành m?t di?n viên trong m?t tình hu?ng trò chuy?n ???c dàn d?ng. “

C?ng thú v?: V? Ibiza: ng??i h??ng d?n m?i nh? ti?t l? chi ti?t v? giám sát

V? phát bi?u c?a mình trong video, Strache nói r?ng anh ?ã tr? thành “m?t di?n viên trong m?t tình hu?ng trò chuy?n ???c dàn d?ng”. “Trong ?i?u này, tôi ?ã nói rõ nh?ng trò ch?i trí óc là ngu ng?c và s? hoàn toàn không th? ch?p nh?n ???c, ??c bi?t là trên sân kh?u chính tr?.” Nh?ng không chính tr? gia nào xa l? v?i trò ch?i t? t??ng “trong ?ó ông ?y suy ngh? v? cách th?c và ph??ng ti?n ?? th?c hi?n các m?c tiêu chính tr? c?a ??ng mình, t?ng c??ng s? ph? bi?n c?a truy?n thông và giành ???c các ??ng minh trong n?n kinh t?”.

Theo quan ?i?m c?a anh ?y, nh?ng trò ch?i ??u trí này c?ng không có gì ?áng nghi ng? v? m?t pháp lý, b?i vì: “B?n thân video là k?t qu? c?a l?i khuyên c?a tôi, ???c ??a ra nhi?u l?n trong cu?c trò chuy?n, r?ng lu?t và quy ch? ph?i luôn ???c tuân th?. Ch??ng trình ?ã ???c ghi l?i, “c?u phó hi?u tr??ng nói trong thông cáo báo chí c?a mình.

“Phi lý và ??n gi?n là làm m?t uy tín”

“Trái ng??c v?i nh?ng gì ?ã ???c các ph??ng ti?n truy?n thông cá nhân tuyên b?, không th? có thêm video ho?c tài li?u âm thanh nào làm t?n h?i ??n tôi. Không liên quan ??n cu?c h?p ? Ibiza, c?ng nh? b?t c? ?i?u gì x?y ra tr??c hay sau”, Strache c?ng ch?c ch?n và: “Tuyên b? r?ng có nh?ng c?nh cho th?y ng??i c?a tôi tiêu th? ma túy và hành vi tình d?c là vô lý và ??n gi?n là m?t uy tín.”

Trong tuyên b? c?a mình, Strache c?m ?n gi?i truy?n thông s? “?óng góp x?ng ?áng vào vi?c gi?i thích câu chuy?n ??ng sau câu chuy?n” trong v? án.

??c tin t?c mi?n phí trong 1 tháng ngay bây gi?! * * Bài ki?m tra t? ??ng k?t thúc.

Thêm v? ?i?u này ?

TIN T? M?NG

Giành ???c tai nghe không dây th?c s? t? JBL ngay bây gi?! (E-media.at)

Quy?n truy c?p m?i (yachtrevue.at)

8 lý do t?i sao ??c thân tuy?t v?i

Burger tôm cá h?i v?i s?t mayonnaise wasabi và d?a chu?t m?t ong (gusto.at)

Trong xu h??ng m?i: Shock-Down – n?n kinh t? có th? ch?u ??ng ???c bao lâu? (Trend.at)

35 b? phim v? gia ?ình hay nh?t ?? c??i và c?m th?y vui v? (tv-media.at)

E-Scooter ? Vienna: So sánh t?t c? các nhà cung c?p và giá c? n?m 2020 (autorevue.at)

Bình lu?n

??ng ký

K?t n?i v?i Facebook

Michael Spindelegger

?ã tuyên b? t? ch?c. Trong m?t cu?c h?p báo ???c thông báo ng?n g?n, Spindelegger ?ã thông báo sáng th? Ba r?ng ông s? t? ch?c Phó Th? t??ng, B? tr??ng Tài chính và Ch? t?ch ÖVP. Nh?ng l?i ch? trích n?i b? c?a ??ng ??i v?i Spindelegger ngày càng l?n h?n trong nh?ng tu?n g?n ?ây. M?t s? th?ng ??c da ?en ?ã ch? trích ???ng l?i c?a ??ng liên bang và kêu g?i t?ng t?c h?n n?a trong c?i cách thu?.

Trong m?t cu?c h?p báo ???c thông báo ng?n t?i B? Tài chính, Phó Th? t??ng Michael Spindelegger ?ã bi?n minh cho vi?c t? ch?c c?a mình v?i cu?c tranh lu?n v? c?i cách thu? hi?n nay. ? ?ây anh ta ?ã b? l? lòng trung thành và kh? n?ng th?c hi?n các hi?p ??c. “Tôi yêu c?u lòng trung thành và kh? n?ng th?c hi?n các th?a thu?n t? t?t c? m?i ng??i, k? c? ??i tác chính ph?.” Spindelegger cho bi?t: “Chúng tôi ?ã ??n m?t th?i ?i?m mà tôi ph?i th?c hi?n b??c này. B? tr??ng tài chính cho bi?t vi?c c?u tr? cho ng??i n?p thu? là c?n thi?t, nh?ng “vào ?úng th?i ?i?m”, ?? c?p ??n m?c n? qu?c gia v?n ? m?c cao.

© APA / Roland Schlager Bài phát bi?u t? ch?c c?a Michael Spindelegger

Các ??ng nghi?p v? “ch? ngh?a dân túy”

Phó Th? t??ng s?p mãn nhi?m gi?i thích r?ng ông có th? s? t?n t?i nh?ng quan ?i?m khác bi?t v? c?i cách thu? v?i ??i tác liên minh c?a mình, nh?ng nh?ng ng??i t? chính ??ng c?a ông ?ã nh?y “vào con ???ng dân túy” gi? s? giành ???c ?u th?. Spindelegger nói trong cu?c h?p báo: “Khi s? g?n k?t không còn, ?ã ??n lúc ph?i bàn giao quy?n lãnh ??o.

© ?NH: APA / ROLAND SCHLAGER T? ch?c c?a Michael Spindelegger

Spindelegger nh?n m?nh: M?t cu?c c?i cách thu? bây gi? s? ch? có th? th?c hi?n ???c v?i các kho?n n? m?i ho?c thu? m?i, ?i?u này không kh? thi ??i v?i ông ta, Spindelegger nh?n m?nh. T?t c? các quan ch?c chính ph?, th?ng ??c và ngh? s? s? bi?t các con s? n?. “S? trung th?c ??i v?i m?i ng??i là ??c bi?t quan tr?ng ??i v?i tôi.”

“Ch?c ch?n không d? dàng” n?m

Trong nh?ng n?m lãnh ??o ??ng, Spindelegger t?ng k?t r?ng ?ây “ch?c ch?n là nh?ng vi?c không d? dàng”. Tuy nhiên, anh ?y ?ã nâng a.o. m?t k?t qu? ?áng n? trong cu?c b?u c? H?i ??ng Qu?c gia và xác nh?n v? trí ??u tiên trong cu?c b?u c? EU d??i s? lãnh ??o c?a ông. Spindelegger c?ng “hoàn toàn hài lòng” v?i hi?u su?t c?a mình trong b? ph?n tài chính.

© H? s? Walter Wobrazek Áp phích b?u c? cho cu?c b?u c? H?i ??ng Qu?c gia 2013

Anh ta h?n ?ã m?c sai l?m và có l? ?ã b? xúc ph?m, xúc ph?m ho?c làm t?n th??ng ng??i này hay ng??i khác, mà anh ta mu?n xin l?i. Spindelegger cho bi?t, ?ây là l?n xu?t hi?n cu?i cùng c?a anh ?y tr??c truy?n thông, tr??c khi anh ?y nói l?i chia tay – mà không th?a nh?n b?t k? câu h?i nào. Ng??i k? v? c?a ông v?n còn b? ng? trong th?i ?i?m hi?n t?i. Erhard Busek ngay l?p t?c mang Erwin Pröll t?i bàn. Busek nói: “Trong tình hu?ng này, Pröll s? ph?i ti?p qu?n, m?t nhân v?t tr??ng thành ??i di?n cho m?t s?c m?nh nh?t ??nh. “Trong qu?n lý kh?ng ho?ng, b?n ph?i có m?t nhân v?t m?nh m? ch? không ph?i m?t ng??i b? ??y t? góc này sang góc khác”, c?u Ch? t?ch và Phó Th? t??ng Liên bang ÖVP nói. Erwin Pröll là “gi?i pháp t?t nh?t cho tình hu?ng chuy?n ti?p này. Ông ?y nên” t? ch?c l?i m?i th? trong m?t th?i gian nh?t ??nh. “Vi?c s?p x?p l?i ÖVP t?t nh?t có th? ???c kh?i x??ng b?i m?t ng??i” không còn quá tham v?ng “.

Faymann có m?t v? trí

Theo ng??i phát ngôn c?a ông, Th? t??ng Werner Faymann ?ã ???c Michael Spindelegger thông báo vào sáng th? Ba v? vi?c t? ch?c s?p t?i c?a ông. Ông cho r?ng liên minh không g?p nguy hi?m khi Phó th? t??ng Spindelegger t? ch?c. “Tôi cho r?ng liên minh s? kéo dài ??n n?m 2018”, Faymann nói.

Categorised in:

This post was written by admin

Comments are closed here.